Tobias Sager5*****
Ivo Alxneit5*****
Lapo Luchini5*****
Matthias Cramer5*****
Daniel Roethlisberger5*****
Luigi Lauro3***